Canon Cloud Connect

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากโซลูชั่น Canon Cloud Connect

ปัจจุบันเราสามารถทำงานได้จากทุกที ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์พกพาหลากหลายรูปแบบรวมถึงใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ซึ่งนอกเหนือจากประสิทธิภาพการทำธุรกิจแล้ว สิ่งเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านไอทีมากมายเหนือนในอดีต จึงไม่แปลกที่องค์กรในปัจจุบันให้ความสนใจและเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากาการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาต่างๆ แล้ว ปัจจุบันเราก็ยังสามารถใช้งานระบบคลาวด์ผ่าน เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังชั่นได้ด้วย

Canon Cloud Connect

โดยบริการ Cloud Connect ประกอบด้วย บริการ Therefore Online,  Maintenance Cloud และบริการ eCopy Online ที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังชั่นของแคนนอนและบริการคลาวด์อื่น เช่น

จัดการกับปัญหากระดาษล้นองค์กร ด้วย Therefore Online

หนึ่งในปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่ประสบอยู่ในปัจจุบันก็คือ ปัญหากระดาษล้นองค์กร แน่นอนว่าเอกสารจำนวนมากๆทำใหต้องสูญเสียพื้นที่ สำหรับจัดเก็บเอกสาร ขณะเดียวกันการค้นหาเอกสารต่างๆก็ทำได้ลำบากและต้องใช้เวลามาก นี่ยังไม่นับถึงปัญหาเอการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาอีกด้วยเช่นกัน หากเรามีระบบพวกนี้แล้ว ไปติดตั้งไว้ในองค์กรแล้ว เพื่อช่วยลดงบประมาณการลงทุนในระบบดังกล่าว แคนนอนยังมีโซลูชั่นระบบคลาวด์อย่าง Therefore Online โดยโซลูชั่นนี้สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยที่องค์กรไม่จำเป็นต้องเข้าระบบ Therefore ในองค์กรแต่างอย่างใด

เข้าถึงเอกสารบนระบบคลาวด์ด้วย eCopy Scan to Cloud

ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากระบบบริหารจัดการอย่าง Therefore แล้ว แคนนอนก็ยังมี eCopy ซึ่งเป็นซอฟแวร์สำหรับติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อต่อกับโซลูชั่นการจัดการเอกสารขององค์กร เพื่อเรียกดูและจัดเก็บไฟล์เอกสารต่างๆ ไว้ที่ระบบจัดการเอกสารขององค์กรได้อย่างง่ายดาย รวมถึงยังสามารถทำงานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังชั่นส์ของแคนนอนเพื่อผู้ใช้งานสามารถสแกนเอการผ่านระบบเครื่อข่าย และส่งตรงไปยังโปรแกรม eCopy ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทันที