หมึกพิมพ์ที่ใช้ตัวทำละลายที่ไร้สารอะโรมาติก

ในปัจจุบันแนวโน้มในการรักษาสิ่งแวดล้อมรักษ์โลกร้อนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมึกพิมพ์นอกจากการเปลี่ยนจากหมึกพิมพ์จากหมึกพิมพ์ฐานปิโตรเลี่ยมไปเป็นหมึกพิมพ์จากน้ำมันพึชที่สกัดจากจากถั่วเหลืองแล้วส่วนประกอบอื่นๆ เช่นตัวทำละลายก็เป็นตัวทำละลายที่มีสารอะโรมาติก มา้เป็นตัวทำละลายที่ไม่มีสารอะโรมาติกโดยคุณสมบัติของตัวทำละลายชนิดนี้ จะมีสารอะโรมาติกไม่เกิน 1% และเมื่อนำมาใช้ในสูตหมึกจะต้องมีส่วน ประกอบของอินทรีย์สารระเหย น้อยกว่า 3% Ref 3 ดังนั้นหมึกที่ใช้ตำทำละลายที่ไม่มีสารอะโรมาติก จะเ้รียกว่า “หมึกพิมพ์ที่ใช้ตัวทำละลายที่ไร้สารอะโรมาติก