ภาพฮอโลแกรม 3 มิติ กับงานสิ่งพิมพ์

ภาพถ่ายธรรมดาทั่วไป เรียกว่า ภาพ 2 มิติ คือมองมุมใดก็เป็นภาพเดิมและแบนราบ แต่ภาพ 3 มิติ คือภาพที่มองแล้วเกิดความลึกขึ้น หรือภาพเปลี่ยนไปเมื่อมองในตำแหน่งต่างกัน การทำให้ภาพมีหลายมิติทำได้หลายวิธี เช่น  ภาพ Stereogram ใช้หลักการ Parallax หรือรวมภาพที่เห็นได้จากตาซ้ายและตาขวา และในการมองก็ต้องใช้กลอ้งหรือแว่นเพื่อแบ่งการมองของตาซ้ายกับตาขวา เช่น การชมภาพยนต์ 3 มิติ อีกวิธีคือการใช้เทคนิค  Fine Lenticular Screen ซึ่งเป็นแผ่นสกรีนที่ทำให้มองเห็นภาพเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการมอง เช่น ภาพที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบนไม้บรรทัดของเด็กๆ

Continue reading